Tsutsuroon

From FFXI Wiki
Tsutsuroon.jpg
Location: Nashmau - (G-7)
Type: Tenshodo Vendor
Description: Only sells to Members of the Tenshodo, prices are based on Norg/Tenshodo fame
(Open 1:00 - 23:00 daily)


Item Name

Price (gil)

Conditions

Kunai 517
Suzume 4,226
Wakizashi 1,404
Shinobi-Gatana 2,728
Uchigatana 3,121
Kanesada 11,583
Tachi 1,836
Nodachi 4,752
Okanehira 12,253
Kotetsu 14,676
Kiku-Ichimonji 418,563
Kamayari 404,395
Pirate's Gun 158,976
Shuriken 29
Juji Shuriken 52
Fuma Shuriken 1,472
Moonring Blade 220,248
Fire Arrow 81
Bullet 58
Hachimaki 618
Cotton Hachimaki 3,663
Soil Hachimaki 10,044
Nodowa 29,942
Kenpogi 933
Cotton Dogi 5,520
Soil Gi 14,850
Tekko 513
Cotton Tekko 3,037
Soil Tekko 8,316
Sitabaki 745
Cotton Sitabaki 4,423
Soil Sitabaki 12,096
Kyahan 475
Cotton Kyahan 2,830
Soil Kyahan 12,393
Bamboo Stick 108
Toad Oil 2,700
Bast Parchment 810
Iron Sand 436
Tama-Hagane 4,690
Urushi 55,147
Uchitake 30
Tsurara 30
Kawahori-Ogi 30
Makibishi 30
Hiraishin 30
Mizu-Deppo 30
Gardenia Seed 369
Turmeric 512
Coriander 1,259
Holy Basil 636
Curry Powder 579
Ground Wasabi 1,945
Rice Vinegar 150
Napa 187